py39-pytzdata

v 2020.1

The Olson timezone database for Python


https://pypi.python.org/pypi/pytzdata/

To install py39-pytzdata, paste this in macOS terminal after installing MacPorts

sudo port install py39-pytzdata

Add to my watchlist

Installations 2
Requested Installations 1