py35-pythonz

v 1.11.4

Python installation manager supporting CPython, Stackless, PyPy and Jython


https://github.com/berdario/pythonz

Add to my watchlist

Installations 0
Requested Installations 0