py27-pytzdata

v 2020.1

The Olson timezone database for Python


https://pypi.python.org/pypi/pytzdata/

Add to my watchlist

Installations 0
Requested Installations 0