py27-gitdb

v 2.0.6

GitDB is a pure-Python git object database


https://github.com/gitpython-developers/gitdb

Add to my watchlist

Installations 0
Requested Installations 0