py-pymysql

v 1.0.2

Pure-Python MySQL client library


https://pypi.python.org/pypi/PyMySQL/

Installable ports:


Add to my watchlist

Installations 1
Requested Installations 1